Bosna i Hercegovina, kao jedinstven ekonomski prostor, treba ujednačiti zakonske propise kada je riječ o zaštiti potrošača. To je jedan od zaključaka okruglog stola "Problem različitih prava potrošača na temelju trenutačno važećih, ali različitih zakonskih rješenja u FBiH i RS-u" koji je u Mostaru organizirala Udruga "Futura".

Marin Bago, predsjednik Udruge "Futura", kazao je kako nema smisla nejednakim pravima potrošača u dva entiteta dijeliti zajednički ekonomski prostor BiH.
Odgovorno tvrdimo da je na djelu diskriminacija potrošača. Zakon na državnoj razini donesen je 2006. godine, a 2011. Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj koji je donio dosta poboljšanja. Nema smisla da potrošači u jednom entitetu imaju veća prava od potrošača u drugom - kazao je Bago, naglasivši kako su potrebni dodatni koraci da se izjednače prava potrošača na razini cijele države. Bago je istaknuo kako zakonska regulativa u Republici Srpskoj daje veća prava potrošačima, posebice prilikom participiranja njih i njihovih udruga u donošenju odluka o cijenama u javnom sektoru, kao što su cijene komunalnih usluga, elektroprivrede, telekomi...

U Federaciji BiH ne postoji poseban zakon koji regulira oblast zaštite potrošača, već se primjenjuje zakon s državne razine - naglasila je Amra Vučijak, pomoćnica federalnog ministra trgovine.
Svjesni potreba za usklađivanjem prava, u Ministarstvu u kontinuitetu preko svoga člana u Vijeću za zaštitu potrošača BiH podnosi inicijative i inzistira na usklađivanju zakona Bosne i Hercegovine s europskim propisima upravo u cilju osnaživanja prava potrošača - kazala je Vučijak ističući i neodgovarajuću primjenu postojećeg zakona s državne razine.

Vučijak je dodala kako postoji pozitivan trend porasta svijesti o pravima potrošača, što se vidi kroz žalbe i pritužbe koje dobivaju udruge, ali i javne institucije. Potrošači najteže utječu na velika javna poduzeća, monopoliste, kako ih je nazvala Vučijak, na kreiranje njihovih općih uvjeta poslovanja, a na kraju i cijena.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruge za zaštitu potrošača "Don" iz Prijedora, pohvalno je govorila o zakonskoj regulativi u manjem bh. entitetu, zakonu koji je donesen 2011. godine i četiri poboljšanja koju su uslijedila. Poboljšanja se posebno ogledaju kroz upotrebu knjiga žalbe, ali i kvalitetnije participacije udruga pri određivanju cijena javnih usluga.

Ljubica Čolović, pomoćnica ombudsmana za zaštitu potrošača BiH, kazala je kako je Zakon o zaštiti potrošača u vrijeme donošenja bio usklađen s pravnom stečevinom EU i kao takav predstavlja dobru osnovu za zaštitu potrošača u našoj državi.
Iako je zakon uredio i jamčio potrošačima osnovna prava, njih se, nažalost, krši. Poštivanje prava je na nezadovoljavajućoj razini, a u prilog tome govore brojne žalbe koje Institucija ombudsmana zaprima od potrošača. Najviše žalbi je iz sektora ekonomskih usluga od općeg interesa, sektora trgovine, bankarstva i ostalih žalbi - kazala je Čolović.