Federalni granični inspektor na Graničnom prijelazu Međunarodni aerodrom Sarajevo zabranio je uvoz pošiljke boje za obrve nakon što je utvrđeno da ne zadovoljava kriterije/standarde zdravstvene ispravnosti.

S obzirom na to da je analizom i superanalizom uzorka utvrđeno da uzorak mikrobiološki ne odgovara članu 106. Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet i članu 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (Sl. Novine RBiH br. 2/92 i 13/94), uvoz pošiljke (55 kilograma boje za obrve) je zabranjen.

Federalni sanitarni inspektor je u prosincu na GP Međunarodni aerodrom Sarajevo u postupku utvrđivanja ispravnosti pošiljke naložio laboratorijsku analizu uzorka boja za obrve porijeklom iz Ruske Federacije, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP).